OCHRONA LASÓW 23.03.2016

Komisja Europejska zaniepokojona planami wycinki Puszczy Białowieskiej

W dniu 8 stycznia br. Komisja Europejska przesłała do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska list, w którym wyraża swoje zaniepokojenie planowanym w aneksie do planu urządzania lasu Nadleśnictwa Białowieża znaczącym zwiększeniem pozyskania drewna na terenie Puszczy Białowieskiej. Konkluzja stanowiska Komisji jest jednoznaczna: zagrożą one siedliskom priorytetowym i cennym gatunkom zwierząt, będą także sprzeczne z europejskim prawem środowiskowym.

Komisja zauważa, że proponowane w aneksie cięcia stoją w sprzeczności z obowiązującym PUL, który gwarantuje z jednej strony zrównoważoną gospodarkę leśną i zabezpieczenie potrzeb lokalnej ludności na drewno, z drugiej zaś dobrze służy ochronie tego wyjątkowego na skalę Europy lasu.

Komisja przypomina, że już raz niezrównoważone, gospodarcze użytkowanie Puszczy Białowieskiej doprowadziło do wszczęcia przeciwko Polsce procedury wyjaśniającej EU PILOT. Sprawę zamknięto z uwagi na ograniczenie pozyskania drewna oraz wyłączenia z zabiegów hodowlanych cennych drzewostanów.

KE zwraca uwagę, że przyjęty w aneksie etat cięć oznacza aż ośmiokrotny wzrost wycinki w stosunku do obowiązującego PUL Nadleśnictwa Białowieża. Co więcej. aneks wprowadza cięcia na tereny dotychczas wyłączone z pozyskania - w drzewostanach stuletnich i siedliskach priorytetowych dla UE tj. bory i lasy bagienne czy łęgi.

Konkluzja Komisji nie pozostawia złudzeń co do jej podejścia do zwiększenia cięć w Puszczy:

  • przyjęcie aneksu grozi pogorszeniu stanu siedlisk leśnych (w tym priorytetowych) oraz gatunków tj. dzięcioł trójpalczasty i białogrzbiety, sóweczki, włochatki i chrząszczy związanych z martwym drewnem
  • jakiekolwiek znaczące zwiększenie limitów pozyskania drewna na tym obszarze to także ryzyko naruszenia prawa ochrony przyrody.

Co bulwersujące, Minister Środowiska Jan Szyszko w swoich wystąpieniach medialnych nie tylko zataił przed opinią publiczną fakt tak jednoznacznego stanowiska KE w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej. Insynuuje nawet, że Komisja zaniepokojona jest pogarszaniem się stanu siedlisk priorytetowych, nie przez planowaną wycinkę, ale... z uwagi na gradację kornika.

Biorąc pod uwagę pismo KE, Minister Środowiska celowo wprowadza opinię publiczną w błąd. Ponadto ignoruje głos środowisk naukowych i deprecjonuje wartość Puszczy Białowieskiej, który jest Wawelem polskiej przyrody, chcąc z niej zrobić zwykły las. Wszystko po to, by uspokoić opinię publiczną i usprawiedliwić złamanie wypracowanego, dobrego kompromisu pomiędzy ochroną Puszczy Białowieskiej i potrzebami lokalnej społeczności na drewno

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. (+48) 33 817 14 68

Puszcza Białowieska

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Czas inżynierii w Puszczy Białowieskiej 2016