Nasz cel

Wycinka w Puszczy Białowieskiej to tylko czubek góry lodowej. W dobie postępującego kryzysu klimatyczno-ekologicznego polskie lasy są zagrożone coraz intensywniejszą gospodarką leśną. Piły słychać w najcenniejszych przyrodniczo częściach kraju, takich jak puszcze Karpacka czy Borecka. Mimo protestów, na przemysłową skalę cięte są lasy miejskie i podmiejskie. Tymczasem odpowiedzialne za te działania Lasy Państwowe lekceważą głos społeczeństwa, domagającego się ograniczenia wycinek. Pozwala im na to polskie prawo, które nie zapewnia obywatelkom i obywatelom realnej możliwości współdecydowania o publicznych lasach. Aby to zmienić, potrzebujemy gruntownej reformy systemu zarządzania lasami w Polsce.

_DSC0336ac

Obecny – surowcowy model gospodarki leśnej, nie uwzględniający innych niż materialne potrzeb społeczeństwa i nie odpowiadający na wyzwania kryzysu klimatyczno-ekologicznego, musi ulec zmianie. Należy natychmiast wstrzymać wycinki w najcenniejszych przyrodniczo i społecznie kompleksach leśnych, a w pozostałych gospodarować w sposób uwzględniający potrzeby ochrony przyrody. Społeczeństwo powinno uzyskać realny wpływ na podejmowanie decyzji o publicznych lasach, które są naszym wspólnym dobrem. Musimy przestać spalać lasy w elektrowniach i ograniczyć rosnący lawinowo eksport nieprzetworzonego drewna.

Dlatego wzywamy do zmian w prawodawstwie regulującym zarządzanie lasami w Polsce. Najważniejsze z nich to objęcie ochroną ścisłą przynajmniej 20% polskich lasów i skuteczna ochrona przyrody w pozostałych; zapewnienie prawa do społecznego współdecydowania o publicznych lasach, m.in. poprzez możliwość zaskarżania w sądzie decyzji dotyczących wycinek; zakaz eksportu nieprzetworzonego drewna oraz odejście od wspierania spalania drewna w elektrowniach. Na arenie międzynarodowej ubiegamy się o wyznaczenie ambitnych celów w zakresie ochrony lasów w ramach Strategii Bioróżnorodności 2030 UE i Strategii Leśnej UE.

Zmiany, których potrzebują polskie lasy, mogą dokonać się tylko wtedy, gdy zdecydowanie będzie domagać się ich społeczeństwo. Dlatego wspieramy działania na rzecz ochrony lasów organizując aktywistyczne szkolenia, spotkania ruchów walczących o ochronę lasów, mobilizując obywatelki i obywateli do naciskania na decydentów, aby podejmowali dobre dla lasów decyzje. Każdy głos, każda osoba ma znaczenie. Nie bądź obojętny na los lasów, pomóż nam je chronić, aby one ochroniły nas przed postępującym kryzysem klimatyczno-ekologicznym.