Nowelizacja ustawy o lasach

System prawny regulujący gospodarkę leśną w Polsce wymaga gruntownej zmiany. W obecnej formie nie zapewnia on należytej ochrony lasów ani udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o ich zarządzaniu. Kluczowa dla leśnictwa ustawa o lasach wyłącza gospodarkę leśną z przestrzegania niektórych wymogów ochrony przyrody, a także nie zapewnia możliwości zaskarżania w sądzie planów urządzenia lasu (PUL) – dokumentów kluczowych dla planowania gospodarki leśnej.

Pocztówka, Las naturalny. Fot. Jacek Zachara. 2001

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot podejmuje działania mające na celu wprowadzenie zmian w tym najważniejszym dla zarządzania lasami akcie prawnym i dostosowanie go do wymogów ochrony przyrody i prawa unijnego. Nasze podejście do zmian jest jednak bardziej kompleksowe. Uważamy, że przy okazji dostosowywania ustawy do wymogów prawa unijnego należy wprowadzić szereg innych zmian, które pomogą lepiej chronić polskie lasy.

Analizujemy obecnie funkcjonujący system regulujący gospodarkę leśną w Polsce, a także to, jak realizowany jest on w praktyce. Identyfikujemy kluczowe obszary wymagające zmian. Rozmawiamy z ekspertami, naukowcami i praktykami ochrony przyrody w celu znalezienia najlepszych rozwiązań zidentyfikowanych problemów. Konsultujemy się z przedstawicielami grup społecznych, na których sytuację będą miały wpływ zmiany w ustawie o lasach. Prowadzimy działania edukacyjne i komunikacyjne, aby zbudować poparcie społeczne dla potrzebnych zmian. Wreszcie prowadzimy działania rzecznicze mające na celu zdobycie poparcia wśród decydentów dla postulowanych zmian w prawie.

PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O LASACH
UZASADNIENIE USTAWY