OCHRONA LASÓW 31.08.2007

Konsultacje zabudowy Polan Białowieskich

Konsultacje projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża. Projekt zmiany studium zakłada m.in. budowę szeregu nowych obiektów w południowej części Polany Białowieskiej, sąsiadującej z rezerwatem ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego.

Dnia 2 lipca br. został wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża.

Projekt zmiany studium zakłada m.in. budowę szeregu nowych obiektów w południowej części Polany Białowieskiej, sąsiadującej z rezerwatem ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego. Nowa zabudowa ma powstać również na polanach innych miejscowości, takich jak Budy, Teremiski i Pogorzelce. W dolinie rzeki Narewki, między Białowieżą a Podolanami, planuje się budowę zbiornika wodnego. Fragment obszaru leśnego między Teremiskami a Pogorzelcami ma mieć status sportowo-rekreacyjny. Krytyczne opinie wobec planów zabudowy polan wyraziły najważniejsze krajowe organy i placówki naukowe.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Białowieża z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2007 r.

Puszcza Białowieska

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Puszcza ginie, Warszawa, 2001-2002