OCHRONA LASÓW 21.06.2017

Mistrz fotografii z Nowej Zelandii apeluje: chrońmy Puszczę Białowieską!

puszcza-craig-bialowieza-kadr.jpg

Craig Potton – światowej sławy fotograf przyrody z Nowej Zelandii – apeluje o zaprzestanie wycinki i ochronę Puszczy Białowieskiej. „Błagam osoby wspierające wycinkę o przemyślenie sprawy i ochronę tego najwspanialszego lasu w Europie”.

Dewastacja Puszczy Białowieskiej porusza coraz więcej ludzi na całym świecie. Wycince sprzeciwia się środowisko naukowe, najwyższe zaniepokojenie stanem ochrony Puszczy wyraża Komitet UNESCO, z powodu wycinki postępowanie przeciw Polsce wszczyna Komisja Europejska. Wieści o tych wydarzeniach dotarły aż na drugi koniec świata, do Nowej Zelandii. Losem Puszczy niepokoi się Craig Potton – aktywny obrońca przyrody i jeden z czołowych fotografów dziewiczej natury Nowej Zelandii.

Craig Potton, zaniepokojony tym, co się dzieje w Puszczy Białowieskiej, wystosował w tej sprawie poruszający list otwarty: „Piszę aby wyrazić głęboki smutek z powodu wycinki Puszczy Białowieskiej. Miałem zaszczyt odwiedzić ten las po tym, jak dowiedziałem się o jego istnieniu z cudownej książki Simona Schama pt. Landscape and Memory. Spędziłem trochę czasu, fotografując te wspaniale lasy, czego rezultatem była wystawa moich zdjęć w Białowieskim Parku Narodowym”.

Craig Potton jest zaangażowany w ochronę środowiska od siedemnastego roku życia. „Moja idea, żeby być raczej częścią natury niż tylko jej odbiorcą była także wczesna, dlatego nie staram się robić pocztówkowych zdjęć przyrody, tylko uchwycić jej potęgę” – mówi fotograf.

Na studiach zaczął przekonywać ludzi, że naturalne lasy powinno się chronić, zamiast je wycinać. Biorąc udział w licznych kampaniach, Craig pisał o miejscach cennych przyrodniczo, próbując ukazać ich piękno. Do tekstów dołączał fotografie. W pewnym momencie okazało się, że fotografia jest w stanie przekazać o wiele więcej, niż słowa. Tak powstało wydawnictwo Craig Potton Publishing, wydające albumy i książki poświęcone nowozelandzkiemu środowisku naturalnemu. Craig jest także pomysłodawcą i producentem serialu przyrodniczego „Wzdłuż dzikich rzek”, który ukazuje nie tylko piękno krajobrazu, ale również wpływ, jaki wywarli ludzie na przyrodę i wynikające z tego zagrożenia. Jego zdjęcia można też podziwiać w filmowej trylogii „Władcy Pierścieni” Petera Jacksona, a także w filmach „Piotruś Pan”, „Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa” oraz „King Kong”.

Przez dziesięć lat Craig był członkiem państwowej służby ochrony przyrody (New Zealand Conservation Authority), która jest organem doradzającym rządowi Nowej Zelandii. W 2013 roku rząd Nowej Zelandii przyznał mu nagrodę MNZM – nowozelandzki Order Zasługi za fotografię i ochronę przyrody.

W swoim liście w sprawie Białowieży Craig pisze, że czterdzieści lat temu rząd Nowej Zelandii miał podobny dylemat do rządu Polski odnośnie lasów. Byli ludzie, którzy twierdzili, że las naturalny należy wycinać oraz tacy, którzy postulowali, że zniszczono już zbyt wiele naturalnego dziedzictwa i bioróżnorodności. Ostatecznie podjęto decyzję, by całkowicie zaprzestać wycinki i otoczyć lasy pełną ochroną.

Artysta podkreśla unikatową wartość Puszczy, także dla lokalnej społeczności: „Obecnie turystyka jest najwięcej zarabiającym sektorem naszej gospodarki, w dużej mierze dzięki przyrodzie naszego kraju. Puszcza Białowieska jest najlepszym przykładem stosunkowo nietkniętego lasu nizinnego w Europie. Ma wspaniałą historię i mitologię, która wybrzmiewa w polskiej kulturze i łączy się z całą Europą i światem. Jeśli pozostanie w nietkniętym stanie, będzie przyciągała coraz większe rzesze turystów”.

Znane z Polski argumenty, że niektóre drzewa są zbyt stare lub, że kornik zdziesiątkuje las jeśli nie zetnie się starych drzew przedstawiano w Nowej Zelandii. „To niesłuszne argumenty – mówi fotograf. – Lasy potrzebują starych drzew, są one elementem ekosystemu. Od początku istnienia lasów populacja kornika oraz innych owadów wzrastała i malała, regulowała się sama”.

Craig nawołuje do zaprzestania wycinki Puszczy Białowieskiej. „Błagam osoby wspierające wycinkę o przemyślenie sprawy i ochronę tego najwspanialszego lasu w Europie”.

Poruszający apel fotografa dobitnie pokazuje, że Puszcza nie należy jedynie do Polski, ani nawet Europy. Puszcza to światowe dziedzictwo. Potrzebujemy Puszczy, a ona potrzebuje nas, zwłaszcza teraz, gdy w lesie trwa trudna do ogarnięcia umysłem dewastacja.

Craig Potton to nie jedyny artysta apelujący o ochronę tego wyjątkowego lasu. Za zaprzestaniem wycinki i objęciem Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym jednoznacznie opowiada się także Związek Polskich Fotografów Przyrody.

Czy usłyszymy ten głos rozsądku? Czy zachowamy las, który jest jednym z powodów do dumy? Czy nasze dzieci dowiedzą się jak wygląda las naturalny? Czy pokażemy światu, że potrafimy? To zależy od nas wszystkich. Na losie Puszczy Białowieskiej zależy ludziom mieszkającym po drugiej stronie kuli ziemskiej. Pokażmy, że nam także na niej zależy.

Więcej o Craigu i jego działaniach oraz Napisałem list do Petera Jacksona.

Strona internetowa fotografa

Kontakt:
Diana Maciąga, [email protected], tel. 502 646 890

Do wszystkich zainteresowanych

Piszę, aby wyrazić głęboki smutek z powodu wycinki Puszczy Białowieskiej. Miałem zaszczyt odwiedzić ten las po tym, jak dowiedziałem się o jego istnieniu z cudownej książki Simona Schama pt. Landscape and Memory. Spędziłem trochę czasu, fotografując te wspaniałe lasy, czego rezultatem była wystawa moich zdjęć w Białowieskim Parku Narodowym.

Jestem prawdopodobnie najbardziej znanym i szanowanym nowozelandzkim fotografem krajobrazu a przez ostatnie 4 dekady byłem zaangażowany w ochronę najcenniejszych lasów Nowej Zelandii. Wśród moich dokonań na polu ochrony przyrody należy wymienić pracę w państwowej służbie ochrony przyrody (New Zealand Conservation Authority), która jest organem doradczym rządu Nowej Zelandii. Kilka lat temu rząd Nowej Zelandii przyznał mi nagrodę MNZM - nowozelandzki Order Zasługi za fotografię i ochronę przyrody.

40 lat temu rząd Nowej Zelandii był w podobnym położeniu jak rząd Polski obecnie – niektórzy uważali, że rodzime lasy należy wycinać; inni argumentowali, że zniszczyliśmy już wystarczająco dużo naszego dziedzictwa i bioróżnorodności. Podjęto decyzję o zaprzestaniu wycinki i objęciu lasów całkowitą ochroną.

Obecnie turystyka jest najwięcej zarabiającym sektorem naszej gospodarki, w dużej mierze dzięki przyrodzie naszego kraju. Puszcza Białowieska jest najlepszym przykładem stosunkowo nietkniętego lasu nizinnego w Europie. Ma wspaniałą historię i mitologię, która wybrzmiewa w polskiej kulturze i łączy się z całą Europą i światem. Jeśli pozostanie w nietkniętym stanie, będzie przyciągała coraz większe rzesze turystów.

Ekologiczne argumenty, że stare lasy są za stare, że chrząszcze zdziesiątkują drzewa więc stare drzewa muszą być wycinane, były podnoszone przez wszystkich, którzy opowiadali się za kontynuacją pozyskania drewna z lasów Nowej Zelandii. Byli i pozostają w błędzie. Lasy potrzebują starych drzew, są one elementem ekosystemu. Od początku istnienia lasów populacja kornika oraz innych owadów wzrastała i malała, regulowała się sama.

Błagam osoby wspierające wycinkę o przemyślenie sprawy i ochronę tego najwspanialszego lasu w Europie.

Z wyrazami szacunku,
Craig Potton, MNZM

List w oryginale:

To whom it may concern,

I am writing to express my deep regret that logging is commencing in the forests of Bialowieza. I was privileged to visit these forests after I had read about them in Simon Schama's wonderful book Landscape and Memory. I spent some days photographing these magnificent forests and exhibited those photographs and spoke with the staff and director of the National Park at Bialowieza.

I am a probably New Zealand's most respected and best known landscape photographer and have been very involved over the last 4 decades in fully protecting all the native forests of New Zealand. Amongst other prominent roles in New Zealand conservation I have done 10 years on the New Zealand Conservation Authority (a body of appointed experts that give the NZ government advice on matters pertaining to conservation management). Several years ago I was awarded through the New Zealand Governments public service awards the MNZM being the New Zealand Order of Merit – for photography and conservation.

40 years ago the Government of New Zealand was in a similar predicament as the Government of Poland is now with some arguing that our native forest should be continued to be logged and others arguing that we had already destroyed too much of our great natural heritage and biodiversity. The decision was made to stop the logging and fully protect the forests.

Tourism is now the highest earning sector in our economy and it is largely based around our natural resources of our country. The Bialowieza forest is the finest example of relatively untouched lowland forest in all of Europe. It has a wonderful human history and mythology as well that resonates in Polish culture and furthermore connects it to the rest of Europe and the world. It will be increasingly sort by tourists if kept intact.

The ecological arguments that old trees are over mature, that beetles will decimate the forests so old trees must be harvested were all run by those who wanted to continue to log the forests in New Zealand. The were and are simply wrong. Forests need old trees as part of the overall ecosystems and since the beginnings of forest associations beetles and other creatures have had population increases that are self regulating.

I implore those supporting the logging to think again and preserve the greatest forests of Europe.

Your faithfully,
Craig Potton MNZM