OCHRONA LASÓW 07.08.2017

96 naukowców miażdżąco o absurdalnym pomyśle Ministra Środowiska w sprawie Puszczy

96-profesorow.jpg

W lipcu br. Minister Szyszko wysłał do przedstawicieli świata nauki i organizacji pozarządowych sprzeciwiających się wycince Puszczy Białowieskiej dokument, w którym proponował podpisanie deklaracji poniesienia kosztów „odbudowy siedlisk i powrotu gatunków na powierzchni bez wycinki drzew”. Naukowcy zdecydowanie odrzucają tę absurdalną propozycję i zwracają uwagę na zawarte w dokumencie rażące błędy merytoryczne i manipulacje faktami.

List do Ministra Środowiska

Treść i formę Komunikatu oraz wezwanie do podpisania tzw. „deklaracji” uważamy za rażące naruszenie standardów debaty publicznej – piszą naukowcy. Podtrzymują także apel do Ministra Środowiska, Prezydenta i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezes Rady Ministrów o podjęcie działań zmierzających do objęcia całej Puszczy Białowieskiej gwarantowaną przez państwo ochroną oraz apelują do Ministra Środowiska i Dyrektora Lasów Państwowych o przyjęcie pełnej osobistej odpowiedzialności za utratę walorów przyrodniczych i poznawczych, a także atrakcyjności turystycznej Puszczy Białowieskiej, na skutek poddania jej intensywnym działaniom z zakresu gospodarki leśnej.

Naukowcy podpisani pod listem do ministra zwracają uwagę między innymi na to, że:

- Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Puszcza Białowieska” wyraźnie określa, iż to właśnie gospodarka leśna jest jednym z głównych zagrożeń chronionych siedlisk a ochrona wielu gatunków (np. dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła trójpalczastego, sóweczki, zagłębka bruzdkowanego czy ponurka Schneidera) wymaga wykluczenia gospodarki leśnej z drzewostanów ponad stuletnich;

- komunikat, który wraz z deklaracją został przesłany do wielu osób z Polski i z zagranicy zawiera liczne błędy merytoryczne, ortograficzne i stylistyczne świadczące o braku profesjonalizmu, co podważa kompetencje osób odpowiedzialnych za jego przygotowanie.

Naukowcy podkreślają także, jak kuriozalna jest próba obarczenia ich odpowiedzialnością finansową za ewentualne szkody w ekosystemie Puszczy, skoro to Minister Środowiska osobiście odpowiedzialny jest za zaistniałą sytuację.

Wśród sygnatariuszy znajdują się naukowcy z uniwersytetów: Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gdańskiego, Jagiellońskiego, Łódzkiego, Śląskiego, Rzeszowskiego, Warszawskiego, Wrocławskiego i Zielonogórskiego, a także np. Instytutów PAN: Botaniki, Biologii Ssaków, Ochrony Przyrody oraz Systematyki i Ewolucji Zwierząt.