OCHRONA LASÓW 06.08.2008

W największym rezerwacie Puszczy Białowieskiej nadal wycinane są drzewa

W rezerwacie „Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej” nadal pozyskuje się drewno pod pretekstem walki z kornikiem drukarzem. Według danych Lasów Państwowych do czerwca br. usunięto z tego rezerwatu 332,76 metrów sześciennych drewna. Pomimo zorganizowanych w ostatnim czasie kilku spotkań z ekspertami Ministerstwa Środowiska, Lasy Państwowe usilnie wzbraniają się przed przyjęciem do wiadomości i stosowaniem zaleceń dotyczących ochrony przyrody w rezerwatach.

Rezerwat „Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej” (LNPB) jest największym rezerwatem Puszczy o łącznej powierzchni pow. 8581,62 ha. Rezerwat ma na celu zachowanie lasów naturalnych i zbliżonych do naturalnych, typowych dla Puszczy Białowieskiej łęgów i olsów oraz siedlisk leśnych z dominacją starych drzewostanów z dużym udziałem olszy, dębu, jesionu, a także licznych gatunków rzadkich i chronionych roślin zielnych, grzybów i zwierząt oraz utrzymanie procesów ekologicznych i zachowanie różnorodności biologicznej.

Zatwierdzone w 2006 roku przez Wojewodę Podlaskiego trzyletnie zadania ochronne dla tego rezerwatu przewidują m.in. usuwanie drzew świerkowych trocinkowych zasiedlonych przez korniki łącznie w 1152 oddziałach rezerwatu. W czerwcu br. Nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk powiadomił Podlaski Oddział Pracowni o przystąpieniu do realizacji działań ochronnych w rezerwacie. W kolejnym piśmie Nadleśniczy sprecyzował, co oznaczają działania mające na celu czynną ochronę ekosystemów leśnych poprzez utrzymanie prawidłowych procesów ekologicznych i zachowanie różnorodności biologicznej. Zdaniem Nadleśniczego: „[…] ochrona czynna o charakterze zachowawczym, podobnie jak ochrona ścisła polega na wyłączeniu ingerencji człowieka. Umożliwia jednak podjecie właściwych działań w przypadku klęsk żywiołowych np. nadmiernego, niebezpiecznego dla ekosystemu wystąpienia owadów (kornik drukarz). W ramach tego usuwany jest posusz czynny (drzewa stojące, złomy, wywroty zasiedlone przez owady) […]”.

Aktualnie jedynie w Rezerwacie Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej pozyskuje się drewno pod pretekstem walki z kornikiem drukarzem. Według danych Lasów Państwowych do czerwca br. usunięto z tego rezerwatu 332,76 m3 drewna. Na wskutek interwencji Podlaskiego Oddziału Pracowni wykonanie decyzji wydanych przez poprzedniego Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody zezwalających na wycinkę drzew w pozostałych rezerwatach zostało wstrzymane przez Ministra Środowiska. Niestety w przypadku wykonywania zabiegów zawartych w zarządzeniu zatwierdzającym zadania ochronne rezerwatu LNPB udział społeczny organizacji pozarządowych jest wykluczony.

Zarówno Wojewódzki Konserwator Przyrody, jak i Ministerstwo Środowiska, umywają ręce. Urzędnicy ministerstwa twierdzą, że jedynie wojewoda ma kompetencje do uchylenia obowiązującego zarządzenia, natomiast Wojewódzki Konserwator Przyrody twierdzi, iż nie wie, co można w tej sprawie zrobić. Zgodnie z prawem organ, który uchwalił zarządzenie ma możliwość do jego zmiany lub uchylenia. Dlatego Podlaski Oddział Pracowni przygotowuje wniosek o zmianę lub uchylenie obowiązujących zadań ochronnych dla rezerwatu LNPB.

Nadleśnictwa zarządzające rezerwatami Puszczy Białowieskiej stosują w nich procedury i zabiegi typowe dla lasów gospodarczych. Naturalne procesy przyrodnicze, jak np. pojaw owadów określany jest mianem „klęski żywiołowej”. Pomimo zorganizowanych w ostatnim czasie kilku spotkań z ekspertami Ministerstwa Środowiska, Lasy Państwowe usilnie wzbraniają się przed przyjęciem do wiadomości i stosowaniem zaleceń dotyczących ochrony przyrody w rezerwatach. W trakcie prowadzonej w rezerwatach wycinki drzew naruszanych jest szereg zakazów zawartych w art. 15 Ustawy o ochronie przyrody. Ignorowane są rygorystyczne zalecenia ochronne dla stwierdzonych w Puszczy saproksylicznych gatunków bezkręgowców chronionych Dyrektywą Siedliskową. Usuwanie drzew zasiedlonych przez korniki prowadzi do zubożenia bazy pokarmowej dla dzięcioła trójpalczastego, dla którego Puszcza Białowieska stanowi najważniejszą ostoję w kraju.

Adam Bohdan

Film "Nie wolno wycinać starych drzew"

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Puszcza ginie, Warszawa, 2001-2002