OCHRONA LASÓW 25.03.2010

Ratujmy ptaki Puszczy Białowieskiej! Dzięcioł białogrzbiety

Zachęcamy do wysyłania listów do Ministra Środowiska i dyrektora Lasów Państwowych z apelem by powstrzymali wycinkę drzew w okresie lęgowym na terenie Puszczy Białowieskiej. O tej porze roku jednym z narażonych gatunków jest dzięcioł białogrzbiety.

Prace leśne łamią art. 5 unijnej dyrektywy ptasiej, który zabrania płoszenia chronionych dyrektywą siedliskową gatunków w okresie rozrodu. Naukowcy nie mają wątpliwości, że prowadzenie prac w okresie lęgowym odbija się negatywnie na ptakach. Wycinając i wyciągając z lasu pnie drzew, leśnicy pozbawiają ptaki pożywienia oraz miejsc lęgowych, dochodzi do niszczenia gniazd.

Puszcza Białowieska jest jednym z najważniejszych w całej UE obszarem specjalnej ochrony ptaków, w którym najliczniejsze krajowe populacje mają gatunki zagrożone, związane z lasami naturalnymi, m.in. dzięcioł białogrzbiety i dzięcioł trójpalczasty, muchołówka białoszyja. Aktualnie dziuple wykuwa dzięcioł białogrzbiety, którego liczebność na wskutek prowadzonej gospodarki leśnej w Puszczy na przestrzeni lat 1991-2005 spadła o 2/3.

Latem zeszłego roku Minister Środowiska oraz Główny Konserwator Przyrody – Janusz Zaleski zwrócili się z prośbą do organizacji pozarządowych i naukowców o przygotowanie propozycji zasad gospodarowania Puszczą Białowieską, które pozwoliłyby ochronić jej najcenniejsze walory do czasu poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego. Jednym z kluczowych postulatów NGO’s i naukowców jest wstrzymanie pozyskania drewna w okresie lęgowym ptaków.

Kolejne spotkanie w sprawie propozycji zasad gospodarowania odbyło się z nowym Ministrem Środowiska – prof. Andrzejem Kraszewskim, oraz Januszem Zaleskim którzy ponowili deklaracje wdrożenia zaproponowanych zasad gospodarowania Puszczą. Niestety, pomimo trwającego okresu lęgowego dotychczas nie dotrzymali oni słowa – w Puszczy ma nadal miejsce pozyskanie drewna.

Prosimy o wysyłanie listów z prośbą o wstrzymanie wycinki do:

Czytaj więcej:

Więcej informacji:
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Oddział Podlaski
Osoba kontaktowa: Adam Bohdan, tel. 532 284 313
e-mail: [email protected]

Tropem Wajraka

Czas inżynierii w Puszczy Białowieskiej 2016