OCHRONA LASÓW 10.06.2010

100 milionów przeznaczonych na poszerzenie Białowieskiego Parku oddajcie powodzianom

Organizacje pozarządowe zwróciły się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Rządu RP o przekazanie powodzianom 100 mln złotych z „Białowieskiego Programu Rozwoju”, którego realizacja warunkuje powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego. Apel organizacji wynika z braku zgody na plany samorządów, które to zgadzają się powiększyć park narodowy o obszar objęty już ochroną rezerwatową.

Dnia 7 czerwca br. w Białowieży odbyło się spotkanie senackiej komisji ochrony środowiska dotyczące problematyki poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego, w którym udział wzięli przedstawiciele Senatu, władz województwa, samorządów, Lasów Państwowych, branży drzewnej i organizacji pozarządowych.

Samorządy zgadzają się na powiększenie Parku Narodowego głównie na obszar istniejących obecnie rezerwatów przyrody, które i tak podlegają już ścisłej ochronie. Na dodatek, zgoda ta obwarowana jest listą – w dużej mierze trudnych do zrealizowania warunków. W zamian samorządy z regionu Puszczy Białowieskiej miałyby otrzymać m.in. 100 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lokalne inwestycje proekologiczne. Jednakże, jak zauważyli to również samorządowcy – jest to przede wszystkim zmiana statusu ochrony – z rezerwatu na park narodowy. Oznacza to, że realizacja planu ministerstwa nie wiąże się w żaden sposób z efektywną ochroną pozostałego obszaru lasu naturalnego znajdującego się poza parkiem narodowym i rezerwatami przyrody.

W ocenie organizacji ekologicznych dofinansowanie poszerzenia Parku w takim zakresie byłoby głównie zabiegiem propagandowym, które zapewniłoby gminom z regionu Puszczy Białowieskiej fundusze inwestycyjne, pomimo ich sprzeciwu na rozszerzenie ochrony Puszczy Białowieskiej poza tereny już ustawowo chronione. W sytuacji kryzysowej, kiedy inne gminy zostały tak boleśnie doświadczone przez powódź, byłby to krok nieuzasadniony i niestosowny.

Na spotkaniu burmistrz Hajnówki, pan Anatol Ochryciuk, wyraził pogląd, że wspieranie ze środków zewnętrznych prośrodowiskowych rozwiązań, w cennych przyrodniczo regionach, takich jak Puszcza Białowieska, powinno być polityką Państwa nieuwarunkowaną decyzjami lokalnych władz. Organizacje pozarządowe zgadzają się z literą tej wypowiedzi, lecz nie z jej intencją. Wspieranie finansowe samorządów nie może mieć bowiem miejsca, w sytuacji gdy wyrażają one zgodę na ochronę obszarów, które już są chronione.

Zdaniem przedstawicieli branży drzewnej i innych uczestników spotkania najbardziej palącym, aktualnym problemem jest pomoc ofiarom powodzi. Zgadzają się z tym również ekologiczne organizacje pozarządowe. Dlatego, w związku z fiaskiem ministerialnej idei skutecznej ochrony Puszczy Białowieskiej, zwróciły się one dzisiaj z wnioskiem do Ministra Środowiska i Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przekazanie 100 mln złotych z „Białowieskiego Programu Rozwoju” na pomoc ofiarom powodzi. Terenom objętym już ochroną rezerwatową nic nie zagraża i nie musimy wydawać 100 mln zł by je chronić, tyle, że pod inną nazwą. Niestety pozostałości lasów naturalnych Puszczy, które powinny być chronione nadal podlegają rabunkowej eksploatacji.

  • Adam Bohdan, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
  • Robert Cyglicki, Greenpeace Polska
  • Janusz Korbel, Towarzystwo Ochrony Krajobrazu
  • Jarosław Krogulec, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
  • Marta Wiśniewska, Polska Zielona Sieć/CEE Bankwatch Network

Cytaty:

Jeżeli ochroną mają zostać objęte obszary, które i tak już są chronione, a na dodatek towarzyszyć ma temu finansowe wsparcie dla samorządów, to jest to niewybredny żart. Szczególnie w sytuacji, kiedy w kraju szaleje powódź, a pomoc zalanym gminom jest najbardziej potrzebna

mówi Adam Bohdan ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Gdyby okazało się, że Ministerstwo Środowiska zgadza się na propozycję samorządów dot. poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego, to lepiej niech te pieniądze zostaną przeznaczone dla tych, którzy naprawdę ich potrzebują, czyli powodzian. Minister Środowiska może skutecznie ochronić Puszczę ograniczając ilość pozyskiwanego tam drewna. Do tego nie jest potrzebne 100 mln zł.

powiedział Robert Cyglicki z Greenpeace

Kontakt:
Adam Bohdan, tel. 532 284 313
Robert Cyglicki, tel. 501 101 769