OCHRONA LASÓW 02.11.2011

Upływa termin konsultacji projektu planu zadań ochronnych Natura 2000 dla Puszczy Białowieskiej

4 listopada mija termin konsultacji projektu planu zadań ochronnych Natura 2000 dla Puszczy Białowieskiej. Aktualna wersja dokumentu nie zapewnia ochrony najcenniejszych siedlisk oraz gatunków puszczańskich.

Po 4 listopada dokument trafi do uzgodnienia z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i zostanie przekazany zleceniodawcy. Autorem projektu planu jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku (BULiGL). Pomimo przedłożonych przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot raportów przedstawiających rozmieszczenie najcenniejszych puszczańskich gatunków naturowych dokument nie zawiera adekwatnych zaleceń ochronnych zawartych w wydanych przez Ministerstwo Środowiska podręcznikach do ochrony gatunków.

Wykonawca dokumentu ograniczył ochronę leśnych gatunków do rezerwatów przyrody, drzewostanów i drzew ponadstuletnich. W drzewostanach ponadstuletnich przewidziano możliwość wycinania świerków zasiedlonych kornikiem drukarzem po uzyskaniu zgody Głównego Konserwatora Przyrody – Janusza Zaleskiego, który wcześniej sprawował funkcję zastępcy Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych. Uzyskanie zgody na usuwanie świerków w drzewostanach ponadstuletnich jest więc zapewne kwestią czasu – w przeszłości za zgodą konserwatorów przyrody usuwano tysiące metrów sześciennych świerków z puszczańskich rezerwatów przyrody.

Zamierające świerki znajdujące się poza drzewostanami ponadstuletnimi, ze względu na przepisy o stanie sanitarnym lasu oraz zgodnie z deklaracjami leśników, będą usuwane bez ograniczeń i zgody konserwatora przyrody.

Zignorowano fakt, iż od zasobności świerków kornikowych zależy przetrwanie zagrożonego dzięcioła trójpalczastego (który ma w Puszczy jedną z najliczniejszych populacji), oraz że z martwym świerkiem związanych jest szereg naturowych chrząszczy saproksylicznych: zgniotek cynobrowy, ponurek Schneidera, konarek tajgowy, rozmiazg kolweński. Nie wyjaśniono w jaki sposób leśnicy będą szacowali wiek drzew – w ostatnich latach odnotowano liczne przypadki wycinki ponadstuletnich drzew, w których leśnicy tłumaczyli, że nie są w stanie określić ich wieku.

W grądzie subkontynentalnym przewidziano rębnie IIID i IVB mające dostosować skład gatunkowy drzewostanów do modelu ustalonego przez BULiGL. W wyjątkowo cennych i wrażliwych łęgach 91E0 i olsach źródliskowych przewidziano trzebieże mające na celu pielęgnację podrostów gatunków pożądanych.

Dokumentacja projektu planu znajduje się na portalu BULiGL.

Uwagi należy wysyłać na adresy e-mail:
[email protected], [email protected]

Osoba kontaktowa:
Adam Bohdan
e-mail: [email protected]

Puszcza Białowieska