OCHRONA LASÓW 06.06.2012

Minister koryguje plan urządzania lasu dla Puszczy Białowieskiej

Jak informowaliśmy 17 maja br. Minister Środowiska ogłosił podpisanie nowego planu urządzania lasu dla Puszczy Białowieskiej – kluczowego dokumentu określającego intensywność i obszary pozyskania drewna przez następne 10 lat. Minister ogłosił na konferencji prasowej spełnienie podstawowych postulatów organizacji pozarządowych – wprowadzenie zakazu wyrębu drzewostanów ponadstuletnich oraz limit pozyskania drewna do 48 tys. m3/rok.

Po dotarciu do decyzji, mającej zapewniać obiecaną ochronę okazało się, że jest ona obarczona wadą prawną. Ujęte w niej zapisy dotyczące wielkości pozyskania były ze sobą sprzeczne. Natomiast zakaz wycinki drzewostanów ponadstuletnich ujęty został w oddzielnym piśmie, w formie zalecenia. Taki zapis kluczowych rygorów mógłskutkować różną ich interpretacją i egzekucją przez Lasy Państwowe.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Greenpeace Polska, OTOP, Towarzystwo Ochrony Krajobrazu i WWF Polska zwróciły się do Ministra Środowiska wskazując na potrzebę zmiany dokumentów i konieczność ich zatwierdzenia w wersji umocowanej prawnie i nienasuwającej wątpliwości.

W dniu wczorajszym Magdalena Sikorska – rzeczniczka prasowa ministra Środowiska – poinformowała Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot o podpisaniu przez Ministra postanowienia wstrzymującego wykonanie wcześniej podpisanej decyzji oraz zawiadomienia o wszczęciu postępowania o stwierdzenie jej nieważności.

Magdalena Sikorska dodała, iż obie decyzje posłużą do zatwierdzenia poprawnej pod względem formalnym decyzji utrzymującej zmniejszone pozyskanie drewna z terenów Puszczy Białowieskiej na poziomie 48,5 tys. m3 na lata 2012-2021.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot z entuzjazmem przyjmuje działania resortu. Zwracamy jednocześnie uwagę, iż trwające w Puszczy wycinki drzew do czasu podpisania nowej decyzji są wykonywane bez planu urządzania lasu, co może skutkować samowolą leśników i ingerencją w cenne drzewostany. Dlatego gospodarka leśna w tym przejściowym okresie wymaga monitoringu i wytycznych ze strony Ministerstwa.

Uregulowania wymagają również inne kwestie, jak prace leśne w okresie lęgowym i gwarancja zachowania właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk, dla których ochrony powołano obszar PLC 200004 Puszcza Białowieska, gdyż wiele cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków znajduje się również poza obrębem drzewostanów ponadstuletnich.

Więcej informacji:
Adam Bohdan
e-mail: [email protected]

Film "Nie wolno wycinać starych drzew"

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Czas inżynierii w Puszczy Białowieskiej 2016