OCHRONA LASÓW 12.09.2012

Plany urządzania lasu dla nadleśnictw Puszczy Białowieskiej

Trwają konsultacje projektów planów urządzania lasu na okres 2012-2021 dla nadleśnictw Puszczy Białowieskiej. Plany miały być dostosowane do zaleceń Ministerstwa Środowiska, które w dużej mierze były zbieżne z postulatami organizacji pozarządowych.

Jak możemy wyczytać z prognozy oddziaływania planów na środowisko: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/komunikaty_i_ogloszenia

/…/ istotnym skutkiem założeń zaplanowanych w Planie, o oddziaływaniu jednoznacznie dodatnim, jest wyłączenie z zabiegów hodowlano – ochronnych pewnych grup drzewostanów. Plan zakłada wyłączenie z użytkowania wszystkich drzewostanów na siedliskach: Bb, BMb, LMb, Ol i OlJ (grupa siedlisk hydrogenicznych) oraz na siedliskach: Bw, BMw, LMw i Lw (grupa siedlisk wrażliwych na ingerencję). Jak również wszystkich drzewostanów z gatunkiem 100 letnim w składzie (z udziałem gatunku?10% w wieku 100 i więcej lat) oraz wszystkich drzew powyżej 100 lat. W wyniku takiego podejścia wytworzą się w lasach gospodarczych, rozległe ostoje bioróżnorodności, które będą refugiami dla gatunków i siedlisk /…/

Po przeanalizowaniu poszczególnych zabiegów – Projekt urządzania lasu, sierpień 2012
Okazuje się, że powyższe informacje nie są w pełni prawdziwe.

W ponadstuletnich przewidziano czyszczenia (czyli zabiegi dotyczące drzew < 40 l), jednak dotyczą one prawdopodobnie w szczególności gniazd z młodnikami grabowymi. Niektóre zabiegi z zakresu hodowli lasu (czyszczenia) zaplanowano w dobrze zachowanych, niejednokrotnie prawie lub ponadstulenich drzewostanach wilgotnych – LMw, Lw, Ol i OlJ.

Cześć rębni zaplanowano w osiemdziesięciu- i dziewięćdziesięcioletnich, zregenerowanych siedliskach Lasu Świeżego o dużym udziale gatunków docelowych. Większość pozyskania zaplanowano jednak w monokulturach lub nieprzedstawiających większej wartości przyrodniczej siedliskach Lasu Mieszanego Świeżego. Ponadto – jak wynika z przedłożonej dokumentacji – średnie, roczne pozyskanie z planowanego wcześniej – 130 tys. m3 zostało zredukowane do 50 tys. m3 co stanowi bezprecedensowy krok naprzód w ochronie Puszczy Białowieskiej.

Składanie uwag i wniosków możliwe jest w nadleśnictwach od dnia 28 sierpnia do 17 września 2012 r. w godz. od 9.00 do 14.00.

Osoby zainteresowane pomocą w składaniu uwag i wniosków proszone są o kontakt z Adamem Bohdanem,
e-mail: [email protected]

Kornik w Puszczy Białowieskiej

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Puszcza ginie, Warszawa, 2001-2002