OCHRONA LASÓW 09.12.2013

Drzewa umierają, bo utraciły cel życia – o korniku w Puszczy

3 grudnia 2013 r. w Narewce, na skraju Puszczy Białowieskiej, odbyło się seminarium pt. „Gradacja kornika drukarza, a ochrona różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej”.

Seminarium zorganizowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. Obok leśników wzięli w nim udział przedstawiciele świata nauki, instytucji zajmujących się ochroną przyrody, samorządowcy, organizacje pozarządowe. Oficjalnie ideą seminarium była wymiana poglądów i doświadczeń. W rzeczywistości większość uczestników domagała się zmiany obowiązującego planu urządzania lasu, by móc wycinać starodrzewia Puszczy Białowieskiej.

Dr hab. Jacek Hilszczański wygłosił referat na temat znaczenia kornika drukarza dla zachowania bioróżnorodności. Starał się dowieść, że pozyskanie drewna sprzyja zachowaniu chrząszczy saproksylicznych związanych z lasami naturalnymi. Po raz kolejny twierdził również bezpodstawnie, że w Puszczy Białowieskiej na wskutek ochrony biernej spada liczebność pachnicy dębowej.

Profesor Brzeziecki z SGGW miał pretensje do tego, że jakiś dziennikarz napisał, iż minister środowiska bronił lasy – „Przed kim?! Przede mną?” – pytał zirytowany profesor? Profesor Borecki nawiązywał do Encykliki Benedykta XVI według której – jego zdaniem – popełniamy grzech zaniechania, kiedy nie bierzemy z przyrody wszystkiego co ona daje.

Najbarwniejsze przemówienie wygłosił Leon Chlabicz z organizacji tartaczników Santa, która postawiła sobie za cel obronę Puszczy przed ekologami. Chlabicz zadał pytanie: „Dlaczego zaczęły umierać dęby i jesiony?” – i odpowiedział: „bo utraciły cel życia! Bo Stwórca stworzył je, żeby je wycinać”. Chlabicz zdradził też, kto odpowiada za to, że drzewa utraciły cel swojego życia – wyobcowani przyjezdni bez wielopokoleniowych rodzin, realizujący sztuczny program, polegający na zaniechaniu wyrębów Puszczy. Według Chlabicza za niszczenie Puszczy Białowieskiej odpowiedzialni są Żydzi.

„Będąc na pustyni, gdzie poprzez odpowiednie procedury, obrzezanie skrzywiające na ósmy dzień ogonek ludzki, czy codzienne hodowanie, określili się jako Naród Wybrany. A wybrany do czego? Napisane to jest w Księdze Powtórzonego Prawa Starego Testamentu. I ty będziesz pożyczał wszystkim narodom, sam nie będziesz pożyczał. Ty zapanujesz nad wieloma narodami, oni nie będą nad tobą panowali. I właśnie ci ludzie wyobcowani, których genetyka psychika została ukierunkowana na tworzenie sztucznego świata realizują ten program i my pośrednio przyjęliśmy to” – wyjaśniał zgromadzonym Leon Chlabicz.

Przedstawił też wyjaśnienie terminu „przy-roda” – bo jest przy-rodzinie. Czyli to, co otacza człowieka w promieniu okręgu, jaki może on pieszo zatoczyć. Człowiek jest jej centrum. Oryginalny prelegent swoim wystąpieniem zyskał uznanie w oczach organizatorów konferencji. Na swoim portalu, w sprawozdaniu z seminarium Lasy Państwowe zamieściły nawet jeden z cytatów Leona Chlabicza.

Zwróciłem uwagę na to, że (jak powiedział kilka dni temu na antenie Radia Białystok wicedyrektor RDLP Marek Masłowski) walka z kornikiem z drukarzem w warunkach Puszczy Białowieskiej, gdzie obszary parku i rezerwatów (w których kornik nie jest kontrolowany) przeplatają się z lasem zagospodarowanym, jest z góry skazana na niepowodzenie, oraz że również w ostatnim czasie Komisja Europejska poinformowała o zamknięciu prowadzonego przez kilka lat postępowania dotyczącego Puszczy Białowieskiej ze względu na podpisanie Planu Urządzania Lasu gwarantującego ochronę lasów zagospodarowanych. W związku z powyższym zaapelowałem do leśników, by zastanowili się, czy warto prosić Ministra Środowiska o zgodę na działania, które z góry są skazane na niepowodzenie oraz wiążą się z ryzykiem konfliktu z Komisją Europejską.

Zastępca dyrektora RDLP w Białymstoku – Marek Masłowski potwierdził, że problemem jest wynikająca z prawa konieczność walki z kornikiem drukarzem w Puszczy, która jedynie generuje koszty, a nie przynosi rezultatów.

Adam Bohdan

Czytaj również:

Puszcza Białowieska

Czas inżynierii w Puszczy Białowieskiej 2016