OCHRONA LASÓW 17.05.2014

RDOŚ w Białymstoku zamierza zezwolić na niszczenie tam bobrów

Trwają konsultacje projektu zarządzenia zezwalającego na niszczenie tam bobrów w województwie podlaskim.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku przygotował projekt zarządzenia zezwalającego na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber). RDOŚ zamierza zezwolić na niszczenie i usuwanie tam wybudowanych przez bobry na ciekach zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego, poza obszarami Natura 2000 i rezerwatami przyrody. Zarządzenie ma obowiązywać przez okres pięciu lat.

Niszczenie tam opisywane jest w literaturze tematu, jako czynność bezskuteczna, gdyż bobry w krótkim czasie odbudowują zniszczone tamy. Zgodnie z projektem zarządzenia tamy będą niszczone przez cały rok, w tym w okresie rozrodczym bobrów. Nawet dla gatunków łownych obowiązuje w czasie rozrodu okres ochronny, więc tym bardziej powinien obowiązywać dla gatunku chronionego.

Według autora krajowego planu ochrony bobra dr. Andrzeja Czecha – niszczenie tam będzie powodować oczywiste zakłócenia w funkcjonowaniu rodzin, narażenie młodych na drapieżnictwo przez lisy, wydry, wskutek odsłonięcia nor, oraz szereg negatywnych skutków hydrologicznych dla otoczenia cieków i innych zwierząt i roślin związanych z ciekami. Rozlewiska bobrowe są bardzo często siedliskiem chronionych roślin i zwierząt i każda rozbiórka powinna być poprzedzona analizą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody zarządzenie zezwalające na czynności podlegające zakazom obowiązującym w odniesieniu do gatunków chronionych może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych. Tymczasem istnieje wiele znacznie skuteczniejszych i humanitarnych sposobów zapobiegania szkodom powodowanym przez bobry, jak choćby montowanie rur w tamach.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach projektu zarządzenia. Swoje uwagi i wnioski do projektu można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do 20 maja br. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23 15-554 Białystok, lub na nr fax. 85 740 69 82, lub na adres email: [email protected].