OCHRONA LASÓW 13.09.2006

Zabudowa polan białowieskich – wyłożony projekt zmiany studium ZP Gminy Białowieża

11 września br. został wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża.

Projekt zakłada wielką presję urbanistyczną na polany Puszczy Białowieskiej w tym polanę graniczącą z rezerwatem ścisłym BPN, co będzie miało niekorzystne skutki dla przyrody puszczy oraz chronione gatunki zasiedlające białowieskie polany. Zobacz: Presja urbanizacyjna Puszczy Białowieskiej

Projekt będzie wyłożony od 11 września do 11 października 2006 r. w siedzibie Urzędu Gminy Białowieża w godzinach od 8.00 do 16.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 września 2006 r. w siedzibie Kina „Żubr” o godz. 16.00.

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Białowieża w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2006 r.

Projektowi Studium w obecnej postaci sprzeciwia się m.in. Dyrekcja Białowieskiego Parku Narodowego mająca poparcie Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Komitetu Ochrony Przyrody PAN oraz uczeni z białowieskich placówek naukowych. Wojewódzki Konserwator Przyrody w Białymstoku nie wyraził zgody jedynie na niektóre planowane w studium obiekty, pozostałe mają z jego strony przyzwolenie.

Apelujemy o udział społeczny w postępowaniu (wnoszenie uwag zgodnie z art. 11 ustawy), poparcie działań Dyrektora Parku oraz presję na Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Białymstoku. Od 15 września Podlaski Oddział Pracowni na rzecz Wszystkich Istot będzie dysponował projektem zmiany studium.

Kontakt: e-mail: [email protected], tel. 532 284 313

Adam Bohdan

Adam Wajrak odkrywa Podlaskie

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Puszcza Białowieska, krajobrazy