OCHRONA LASÓW 08.12.2015

Puszcza zagrożona. Czy Minister Szyszko zmieni Puszczę Białowieską w zwykłą plantację drzew?

Komentarz Greenpeace Polska, Greenmind, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot i WWF Polska

Zakończyły się konsultacje społeczne dokumentów, które określać będą, w jaki sposób prowadzona będzie wycinka drzew na obszarze Puszczy Białowieskiej w latach 2012-2021. Według organizacji pozarządowych przedstawione przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku zmiany proponują przekształcenie Puszczy w zwykłą plantację drzew.

Zatwierdzany przez ministra środowiska aneks do Planu Urządzenia Lasu (tzw. PUL) Nadleśnictwa Białowieża wraz z aneksem do Prognozy oddziaływania planu na środowisko, jest tworzony raz na 10 lat i zawiera m.in. dane inwentaryzacyjne lasu, analizę dotychczasowej gospodarki leśnej na danym obszarze, program ochrony przyrody jak również konkretne plany zabiegów gospodarczych. Niestety, jeśli minister środowiska zaakceptuje proponowane zmiany, Puszcza poza obszarem Parku Narodowego zmieni się w zwykły las gospodarczy, w którym będzie można prowadzić nawet tzw. zręby zupełne. Oznacza to przyzwolenie na wyręby prowadzące do całkowitego zniszczenia ekosystemu leśnego: wycięcie wszystkich drzew na określonej powierzchni, mechaniczne usuwanie pniaków, a następnie zaoranie i ponowne zagospodarowanie danego terenu. Dotychczas leśnicy deklarowali, że takie praktyki na terenie Puszczy nie będą miały miejsca. Wg proponowanych zmian różnego rodzaju cięcia mogą objąć nawet 58% powierzchni nadleśnictwa.

Przyjęcie nowej wersji PUL zaszkodzi nie tylko Puszczy i jej mieszkańcom, ale również wizerunkowi Lasów Państwowych i samej Polsce. Przyjmując proponowane zmiany, złamane zostaną zobowiązania wobec UNESCO oraz warunki ugody z Komisją Europejską, na podstawie której KE zamknęła postępowanie przeciwko naszemu państwu o nieskuteczną ochronę obszaru Natura 2000.

7 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne w Białowieży, podczas którego Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku nie odniosła się do uwag przesłanych przez organizacje pozarządowe. W efekcie, dyskusja zainteresowanych stron nie przyniosła merytorycznych rezultatów. Niestety, uczestnicy nie zostali poinformowani, czy i w jakim zakresie nadesłane wcześniej uwagi zostaną uwzględnione.

Puszcza Białowieska powinna być w całości objęta ochroną. Jest narodowym bogactwem, które trzeba chronić i zrobić wszystko, by zachować je w nienaruszonym stanie dla przyszłych pokoleń.

Uwagi zgłoszone przez organizacje pozarządowe

Kontakt:

Puszcza Białowieska

Czas inżynierii w Puszczy Białowieskiej 2016