Drogi Życia

Projektowanie inwestycji drogowych zgodnie z wymaganiami środowiskowymi jest merytorycznie trudne, wieloetapowe i formalnie bardzo skomplikowane. Żeby uniknąć potencjalnych konfliktów, na każdym z etapów konieczne są konsultacje społeczne, doradztwo eksperckie i dialog międzysektorowy. Mając na uwadze wymagania ochrony łączności ekologicznej kraju i bezpieczeństwo użytkowników dróg ekspresowych oraz autostrad, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot realizuje w latach 2014 – 2016 następujące działania:

  • społeczny monitoring procedur wydawania decyzji dla odcinków dróg, które powstają  w latach 2014-2020 i kolidują z głównymi korytarzami ekologicznymi. W ramach monitoringu poddaje się analizie i ocenie poprawność prowadzenia konsultacji społecznych, merytoryczną jakość raportów OOS, pozyskuje informacje od organów publicznych, przekazuje uwagi, wnioski, opracowania środowiskowe;
  • uczestnictwo w procedurach i postępowaniach dla planowanych inwestycji transportowych, a docelowo eliminacja błędów i pomoc merytoryczna dla organów prowadzących te postępowania. Na podstawie analiz raportów OOS zidentyfikowane zostają konfliktowe odcinki dróg, dla których zaplanowano   działania niewystarczająco skuteczne w zakresie ochrony łączności ekologicznej. Opracowane będą programy działań minimalizujących negatywny wpływ inwestycji, które przekazane zostaną do urzędów wydających decyzje, inwestora i wykonawcy dokumentacji;
  • kontrola i ocena przejść dla zwierząt wykonanych w ramach inwestycji drogowych w latach 2011-2015 i przecinających najważniejsze korytarze ekologiczne w Polsce. Wizje terenowe i eksperckie analizy skuteczności wybudowanych zabezpieczeń wykażą, czy zostały one zrealizowane  zgodnie z pierwotnymi założeniami, czy minimalizują wpływ barierowy na zwierzęta i czy zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego;
  • budowanie wielosektorowej płaszczyzny współpracy w celu rozwiązania konfliktów środowiskowych przy inwestycjach drogowych i wsparcia merytorycznego dla grup specjalistycznych odpowiedzialnych za projektowanie inwestycji transportowych;
  • punkt konsultacyjny, w ramach którego udzielane są porady dotyczące ochrony fauny przy projektowaniu i realizacji nowych dróg, przekazywane uwagi, wnioski, organizowane wizje terenowe, spotkania robocze oraz przekazywane dane i wyniki opracowań;
  • wzmocnienie aktywności społeczeństwa przez budowanie społecznej świadomości i akceptacji dotyczącej konieczności ochrony korytarzy ekologicznych. Prowadzona kampania informacyjno-promocyjna ma na celu podniesienie poziomu wiedzy przyrodniczej oraz wskazanie zależności między właściwą ochroną zwierząt a bezpieczeństwem ruchu drogowego;
  • wsparcie merytoryczne grup specjalistycznych, udział w procedurach realizacji inwestycji drogowych i budowanie akceptacji społecznej przyczyni się do skutecznej ochrony fauny i zachowania łączności ekologicznej w Polsce i Europie, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo ludzi na drogach.