OCHRONA LASÓW 13.04.2011

Otulina Białowieskiego Parku Narodowego wreszcie bez polowań

Minister Środowiska 5 kwietnia br. podpisał rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego. Ustanowienie strefy wolnej od polowań w otulinie BPN to kolejny krok ku lepszej ochronie Puszczy Białowieskiej.

Strefa wolna od polowań obejmuje ponad 30 km2 cennego lasu i pomniejsza o ok. 8% obszary obwodów łowieckich zarządzanych przez Lasy Państwowe na terenie Puszczy Białowieskiej. Rozporządzenie zabraniające odstrzałów redukcyjnych w otulinie parku narodowego, którego celem jest zapewnienie niezakłóconego przebiegu procesów ekologicznych i ewolucyjnych, należy uznać za modelowe i wyznaczające wysokie standardy ochronne.

Ustanowienie strefy wolnej od polowań w otulinie BPN oceniamy jako kolejny krok do lepszej ochrony Puszczy Białowieskiej. Pomimo decyzji Ministra Środowiska nadal domagamy się należytej ochrony zwierząt na terenie całej Puszczy Białowieskiej poprzez zbadanie wpływu gospodarki łowieckiej na populacje gatunków chronionych takich jak wilki i rysie. Badania Instytutu Biologii Ssaków PAN wskazały, iż nadmierne odstrzały zwierząt kopytnych poważnie zubażają bazę żerową wilka i rysia oraz zaburzają naturalną selekcję zwierząt kopytnych przez puszczańskie drapieżniki

mówi Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz ówczesna Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego już w 2008 r. podjęli działania zmierzające do utworzenia strefy ochrony zwierząt łownych w istniejącej otulinie BPN. Postulat utworzenia strefy poparła Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego, Państwowa Rada Ochrony Przyrody oraz Komitet Ochrony Przyrody PAN. O wyeliminowanie polowań z tego obszaru z inicjatywy Pracowni apelowało także w 2010 r. do Ministra Środowiska 28 organizacji przyrodniczych i społecznych.

Przypomnijmy, że jeszcze w 2008 r. w otulinie parku istniało kilkanaście ambon wraz z nęciskami. Dochodziło także do incydentów łamania prawa. Na granicy parku narodowego w październiku 2008 zastrzelono żerującego przy paśniku dzika oraz postrzelono łanię, którą następnie wypatroszono już na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Decyzja Ministra Środowiska odsuwająca polowania od BPN czyni tereny przylegające do parku matecznikiem dzikiej przyrody i gwarantuje uniknięcie takich sytuacji w przyszłości. Rozporządzenie wchodzi w życie 19 kwietnia 2011 r.

Celem ustanowienia strefy ochronnej zwierzyny łownej w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego jest utrzymanie właściwej liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków zwierząt łownych poprzez:

  • zachowanie naturalnych procesów kształtowania liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków zwierząt łownych przez nieprowadzenie odstrzałów redukcyjnych
  • likwidację nęcisk i urządzeń łowieckich

Zarząd Pracowni na rzecz Wszystkich Istot serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do lepszej ochrony bogactwa przyrodniczego Puszczy. Szczególne podziękowania należą się osobom uczestniczącym w ubiegłorocznej akcji na rzecz ochrony zwierzyny łownej w bezpośrednim sąsiedztwie Białowieskiego Parku Narodowego. Dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy dzisiaj się cieszyć, że zwierzęta w otulinie BPN są już bezpieczne.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Zobacz: